Regulamin

 

 

R E G U L A M I N

 

WYNAJMU APARTAMENTÓW

 

1. PODSTAWOWE TERMINY

1.1. Rezerwujący - osoba, która dokonała rezerwacji oferowanego apartamentu na stronie www.irsapartments.pl.

1.2. Wynajmujący - właściciel serwisu IRS ROYAL APARTMENTS, firma IRS CAPITAL spółka jawna z siedzibą w Żukowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS nr 0000306238 Gdańsk VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

 

2.REZERWACJA APARTAMENTU ORAZ PŁATNOŚĆ ZA USŁUGĘ

 

2.1. Rezerwacji apartamentu można dokonuje się w następujący sposób:

  • za pośrednictwem systemu rezerwacji online, dostępnego na stronie: www.irsapartments.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 500 207 349,
  • wysyłając wiadomość mailem na adres: office@irsapartments.pl
  • za pośrednictwem pośredników współpracujących z IRS

2.2. Dokonanie rezerwacji z wykorzystaniem jednego ze wskazanych powyżej sposobów jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniem go.

2.3. Po dokonaniu rezerwacji, zgodnie z ust 2.1., na adres mailowy wskazany przez Rezerwującego zostanie wysłane „Potwierdzenie wstępnej rezerwacji” wybranego apartamentu wraz z informacją o koszcie całego pobytu, wysokości zaliczki (od 30% do 50%,  zależnie od terminu rezerwacji), kaucji zabezpieczającej oraz numerze rachunku bankowego, na który należy wpłacić zaliczkę.

2.4. Ceny za dobę pobytu w apartamencie podane są w walucie PLN lub EURO i zawierają aktualnie obowiązujący podatek VAT.

2.5. Zaliczkę należy wpłacić przy pomocy transakcji online obsługiwanej przez firmę transferuj.pl, wg instrukcji zamieszczonej na stronie www.irsapartments.pl lub bezpośrednio przelewem na rachunek bankowy:

 

ALior Bank S.A

 14 2490 0005 0000 4520 6644 8841

 

Właściciel rachunku:

IRS CAPITAL Spółka Jawna

ul. Kasztanowa 16

83-330 ŻUKOWO

 

2.6. Po zaksięgowaniu zaliczki na  koncie IRS Royal Apartments rezerwacja wstępna otrzymuje status Rezerwacji Gwarantowanej, co zostaje potwierdzone mailem wysłanym na podany przez Rezerwującego adres mailowy.

2.7. W przypadku rezygnacji z zamówionych świadczeń, uiszczona zaliczka  nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji uzasadnionych zaistnieniem „zdarzeń losowych”, wskazanych w ust. 6.2. niniejszego Regulaminu.

2.8. Brak wpłaty zaliczki na konto bankowe, w ciągu 48 godzin od dokonania wstępnej rezerwacji, spowoduje jej automatyczne anulowanie

 

3. PRZYJAZD

 

3.1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15.00, a kończy w dniu następnym, o godzinie 11.00

Godzinę przybycia należy potwierdzić telefonicznie w dniu przyjazdu,  pod numerem telefonu: +48 500 207 349.

Procedura meldowania t.j. wypełnienie karty meldunkowej, uregulowanie wynagrodzenia za nocleg i usługi dodatkowe, odbiór kluczy do apartamentu oraz uiszczenie kaucji pobytu odbywa się w dniu przyjazdu, w recepcji przy ulicy Hubala 14, o uzgodnionej wcześniej telefonicznie godzinie lub w apartamencie za dodatkową opłatą.

 

3.2.  Przy zameldowaniu oprócz wynagrodzenia za wynajem apartamentu oraz wynagrodzenia za usługi dodatkowe pobierana jest kaucja w kwocie 300 PLN.

Kaucja może być płatna gotówką bądź w formie blokady karty płatniczej/kredytowej. Preferowana forma to preautoryzacja karty płatniczej.

3.3. Hotel zastrzega sobie prawo do podwyższenia kaucji w szczególnych wypadkach, na przykład gdy w apartamencie odbywa się impreza okolicznościowa.

3.4.  Gość po zameldowaniu i wejściu do apartamentu jest zobowiązany zgłosić ewentualne braki i nieprawidłowości niezwłocznie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wymeldowania Gościa lub tuż po wymeldowaniu hotel rezerwuje sobie prawo potrącenia z kaucji ich kosztów a w przypadku kwoty przewyższającej kaucję dochodzić zapłaty wynagrodzenia za przywrócenie apartamentu do stanu zgodnego z opisem i stanem przy zameldowaniu.

3.5. Gość jest zobowiązany jednorazowo uiścić dodatkową opłatę serwisową podczas meldowania za przygotowanie apartamentu. Opłata serwisowa jest to opłata jednorazowa, niezależna od długości pobytu i właśnie ze względu na swój jednorazowy charakter jest liczona osobno. W skład tej opłaty wchodzi  przygotowanie apartamentu na przyjazd a w szczególności  posprzątanie apartamentu, wymiana pościeli sypialnianej i łazienkowej, przygotowanie wstawki hotelowej, która jest złożona z kawy, herbaty, wody, cukru, soli i pieprzu oraz środków czystości i higienicznych, które są dostępne w apartamencie na Państwa przyjazd.

Opłata serwisowa wynosi:

Apartament Studio 100 PLN / 25 euro

Apartament z jedną sypialnią 130 PLN / 32 euro

Apartament z dwiema lub więcej sypialniami 160 PLN / 40 euro.

 

3.6. Zakwaterowanie w recepcji odbywa się w godzinach:

  •  
  • od 15.00 do 22.00 bezpłatnie,
  • od 22.00 do 8.00 za dodatkową opłatą 80 PLN.

 

4. WYMELDOWANIE

 

4.1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00.

4.2. W dniu poprzedzającym wyjazd należy skontaktować się z pracownikiem Concierge w celu ustalenia dokładnej godziny wyjazdu. Concierge przyjedzie do Państwa, zwróci kaucję zabezpieczającą i odbierze klucze od apartamentu.

Wykwaterowanie odbywa się w godzinach od 8.00 do 11.00, za wymeldowanie przed godziną 8.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 80 PLN.

4.3. W momencie przekazania kluczy Concierge, Rezerwującemu zwracana jest kaucja zabezpieczająca. Zwrotu kaucji dokonuje się w kwocie nominalnej. W przypadku powstania zawinionej szkody w mieniu Wynajmującego, określonej w ust 7.7. niniejszego Regulaminu, Wynajmującemu przysługuje prawo do potrącenia należnego mu odszkodowania z kwoty wpłaconej kaucji.

 

5.ZAPŁATA ZA POBYT

 

5.1. Należność za wynajem apartamentu należy uiścić najpóźniej w dniu przyjazdu,  gotówką lub kartą kredytową. Honorujemy karty Visa, MasterCard, American Express, Diners Club, JCB, Polcard, Maestro.

5.2. Możliwe jest również dokonanie zapłaty za pobyt za pośrednictwem systemu płatności internetowych, dostępnego na stronie www.irsapartments.pl bądź przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 2.3. Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zapłata musi zostać dokonana najpóźniej na 3 dni przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu.

5.3. Kalkulacji kosztów usługi dokonuje się na podstawie CENNIKA obowiązującego w dacie dokonania rezerwacji pobytu. CENNIK dostępny jest na stronie internetowej www.irsapartments.pl.

5.4. Zapłaty za usługi dodatkowe, nie objęte rezerwacją, należy dokonać na miejscu, najpóźniej w dniu zakończenia pobytu.

 

6. ANULOWANIE REZERWACJI

 

6.1. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zatrzymania zaliczki  wpłaconej na poczet ceny pobytu w przypadku anulowania rezerwacji przez Rezerwującego.

6.2. Późniejsze przybycie lub opuszczenie apartamentu przed planowanym zakończeniem pobytu, z wyłączeniem zdarzeń losowych niezależnych od Rezerwującego, wyłącza obowiązek zwrotu wynagrodzenia za niewykorzystane usługi objęte rezerwacją. Pod pojęciem „zdarzenie losowe” rozumieć należy  przypadki spowodowane działaniem siły wyższej.

6.3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji w przypadku zaistnienia przyczyn od niego niezależnych, w tym wywołanych zdarzeniem losowym w rozumieniu ustępu poprzedzającego. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego następuje zwrot otrzymanych od Rezerwującego na poczet wynagrodzenia należności, w tym zaliczki, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu niewykonania umowy. Zwrot następuje na wskazany przez Rezerwującego rachunek bankowy w terminie 7 dni od dnia anulowania rezerwacji.

 

7. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

7.1. Do czynności meldunkowych Rezerwujący obowiązany jest okazać ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem.

7.2. Apartamenty przeznaczone są dla maksymalnie czterech lub sześciu osób. Maksymalna liczba osób jest wskazana w opisie apartamentu.

Korzystanie z apartamentu przez większą liczbę osób niż wynika z opisu, możliwe jest  tylko na podstawie indywidualnego uzgodnienia pomiędzy Wynajmującym a Rezerwującym. W przypadku powzięcia przez Wynajmującego informacji, że liczba osób korzystających z apartamentu jest większa niż przewidziana w umowie, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy  o świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym oraz dochodzenia kary umownej za każdą dodatkową osobę w wysokości  200 zł / noc.

7.3. Istnieje możliwość zarezerwowania miejsca postojowego na parkingu w hali garażowej. Rezerwacji miejsca parkingowego należy dokonać łącznie z rezerwacją wybranego apartamentu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi prowadzonymi na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament jak i wokół niego, przerwaniem, z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.) immisjami (w szczególności hałasem) z nieruchomości sąsiednich.

7.4. Palenie tytoniu na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament odbywa się wyłącznie w miejscach wyznaczonych. Za złamanie zakazu, w szczególności za palenie tytoniu w apartamencie, Rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 7.5.  Zwierzę w apartamencie jest akceptowalne po wcześniejszym poinformowaniu Wynajmującego za dodatkową opłatą 60PLN/doba. Każda kolejna doba – 25 PLN. Nie poinformowanie Wynajmującego o fakcie Rezerwujący zostanie obciążony karą pieniężną  w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

 7.6. Przedłużenie pobytu należy zgłosić najpóźniej do godziny 16.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi wyłącznie w miarę dysponowania wolnymi apartamentami.

 7.7. W przypadku nie zwrócenia Apartamentu do godziny 11.00 ostatniego dnia pobytu, obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 300 % (słownie: trzystu procent) należności za każdy dzień, licząc od dnia w którym Lokal powinien był zostać zwrócony.

 7.8. Rezerwujący ponosi odpowiedzialność materialną  za wszelkie szkody na osobie lub mieniu, powstałe w związku z jego pobytem w wynajętym apartamencie, z jego winy lub z winy osób trzecich, przebywających w apartamencie za jego zgodą.

 7.9. Cisza nocna w Apartamentach obowiązuje w godzinach od 22.00 do 06.00.

 7.10.    W stosunku do osób zachowujących się niewłaściwie, zakłócających porządek, nie przestrzegających ciszy nocnej i ogólnie przyjętych norm dobrego zachowania oraz nie stosujących się do zaleceń przekazywanych przez pracowników obsługi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwracania uiszczonej opłaty za pobyt.

7.11.    Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wydania kluczy do Lokalu, osobom nie posiadającym ważnego dowodu osobistego, pod wpływem alkoholu, środków odurzających, bądź też zachowujących się agresywnie.

 7.12.    Za szkody na osobie lub mieniu Rezerwującego powstałe w związku z jego pobytem w wynajętym apartamencie, Wynajmujący ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub mieniu Rezerwującego powstałe bez jego winy.

 7.13.    Rezerwujący jest zobowiązany zgłosić wcześniej o wyjątkowej sytuacji, tj. wieczorze kawalerskim czy panieńskim.

 7.14.    W momencie gdy apartament będzie wymagał sprzątania ponadnormatywnego, określoną kwotę zatrzymujemy z kaucji. Duży apartament (3 x sypialnia, salon / 2 x sypialnia, salon) – 250 PLN oraz mały apartament (1 x sypialnia, salon / apartament studio) – 180 PLN.

 7.15.    Istnieje możliwość pobytu w apartamencie ze zwierzęciem. W miejscach ogólnodostępnych, Rezerwujący ma obowiązek trzymania zwierzęcia w sposób uniemożliwiający spowodowanie szkody na osobie lub mieniu, tj.  przy użyciu smyczy oraz w uzasadnionych przypadkach kagańca. Rezerwujący zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów weterynaryjnych zwierzęcia. O powstałej szkodzie należy niezwłocznie powiadomić Wynajmującego.

 7.16.    W Apartamentach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia, używania środków odurzających, a także przebywania pod ich wpływem. W przypadku naruszenia tego zakazu Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy bez obowiązku zwracania uiszczonej opłaty za pobyt.

 7.17.    Rezerwujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rezerwacją, umieszczeniem w bazie danych Wynajmującego oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych.